INVESTITOR NARUČITELJ NAZIV GRAĐEVINE VRIJEDNOST RADOVA GODINA IZGRADNJE
HEP d.d. FATA S.p.A. Elektro i instrumentacijski radovi na kombi kogeneracijskom bloku KKE, EL-TO Zagreb; 90-150 MW 20.000.000,00 kn u tijeku
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Radovi demontaže postojećih elektromotora, isporuka, ugradnja i puštanje u rad novih 6kV elektromotora Pumpne stanice Melnice u tijeku
INA d.o.o. Palir d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji benzinske pumpe INA – Novska sjever i jug u tijeku
Gradska toplana Karlovac d.o.o. Održavanje i izgradnja pogona d.o.o. Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu – zamjena vrelovodnih cijevi i ventilskih okana u tijeku
PETROL d.o.o. AB gradnja d.o.o. Rekonstrukcija i dogradnja benzinske stanice Petrol Desinec sjever u tijeku
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje radova izgradnje platforme za uzimanje uzoraka iz autocisterni na ulazu i izlazu s Terminala Omišalj u tijeku
INA d.o.o. Palir d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji benzinske pumpe INA – Buje 814.144,95 kn u tijeku
MM Zavartek d.o.o. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji postojećeg UPOV-a Karlovac-Duga Resa 572.941,89 kn u tijeku
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Instalacija radarskih mjerila razine na spremnicima terminala Sisak 2023
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje radova novog i zamjene postojećeg elektromotora mE-7105 3500 kW na terminalu Omišalj 2022
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje radova dopune manipulativnih i skladišnih kapaciteta terminala Žitnjak u sklopu 4. faze – Opremanje i nadopuna otoka 2, 3 i 4, povezivanje spremnika te ostali zahvati 4. faze 2021/2022
HEP d.d. HEP d.d. Rekonstrukcija rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti – TE-TO Zagreb 13.948.307,13 kn 2021
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Održavanje i izgradnja pogona d.o.o. Izgradnja separatora i dijela kolektora na terminalu Omišalj 1.453.717,70 kn 2020/2021
INA d.o.o. Palir d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji benzinskih pumpi INA – Križ (sjever i jug) 2.217.839,58 kn 2020/2021
TIFON d.o.o. TIFON d.o.o. Izvođenje periodičkih kontrolnih, vizualnih i detaljnih pregleda i održavanja instalacije i uređaja energetike, instrumentacije i neelektričnih uređaja u protueksplozijskoj zaštiti na Tifon benzinskim postajama 433.296,00 kn 2019/2020
TIFON d.o.o. PALIR d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji benzinske postaje Smokovik, Split 1.271.113,10 kn 2019/2020
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. lzvođenje faze II radova automatizacije dijela ručne armature na manipulativnim cjevovodima sustava derivata na Terminalu Omišalj 7.299.921,00 kn 2019/2020
SPIN VALIS d.d. SPIN VALIS d.d. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije poduzeća SPIN VALIS d.d. 36.955.841,00 kn 2019/2020
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Isporuka, ugradnja, spajanje, ispitivanje i puštanje u rad diesel električnih agregata na Terminalu Omišalj i Pumpnoj stanici Melnice 5.997.852,00 kn 2019/2020
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje radova zamjene regulacijskih ventila i prespoja na glavnim pumpama na Terminalu Virje te ugradnje regulacijskog ventila na Terminalu Slavonski Brod 10.998.823,83 kn 2019
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. ANDRAŠEK građevinski obrt d.o.o. Elektro radovi na izgradnji benzinske postaje s pratećom infrastrukturom u Sv. Križu Začretje 575.348,91 kn 01/2018-12/2018
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. PALIR d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji benzinskog servisa s pratećim sadržajima na nekretnini -k.č.1822/8 k.o. Pula 413.038,74 kn 01/2018-08/2018
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o.
Izvođenje elektro radova –
Benzinski servis Kaštel Sućurac
628.645,95 kn 03/2018-09/2018
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o.
Izvođenje elektro radova –
Benzinski servis Kaštel Štafilić
707.000,00 kn 03/2018-09/2018
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene dijela skladišne građevine u garažni prostor na Terminalu Žitnjak 3.929.175,75 kn 05/2018-12/2018
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. TURBOMEHANIKA d.o.o. Isporuka i izvođenje radova po projektu „zamjene 6kV elektromotora mE7106 i mE7107 na Terminalu Omišalj te mE2601 i mE2701 na Terminalu Sisak“ u JANAF d.d. 4.000.010,00 kn 10/2017-11/2018
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. PAMETNA ENERGIJA d.o.o. Izvođenje elektroenergetskih radova, radova na sustavu zaštite od požara te implementaciji sustava nadzora i upravljanja na 3 spremnika 15.163.172,88 kn 01/2018. – 12/2018.
BRALA d.o.o. BRALA d.o.o. Izvođenje elektro radova na izgradnji skladišta i punionice ukapljenog naftnog plina u Zadru 3.557.945,98 kn 03/2017. – 12/2017.
INA d.o.o. ING-GRAD d.o.o. Benzinska postaja Zagreb – Miramarska 97.350,27 kn 10/2017. – 11/2017.
INA d.o.o. ING-GRAD d.o.o. Benzinska postaja Zagreb – Resnik 159.889,59 kn 09/2017. – 10/2017.
BRALA d.o.o. BRALA d.o.o. Izgradnja benzinske postaje Posedarje 2 544.330,91 kn 03/2017. – 11/2017.
ANDRAŠEK građevinski obrt d.o.o. CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. Rekonstrukcija dijela postojeće ribarske luke u benzinsku postaju Gaženica s pratećom infrastrukturom 767.823,63 kn 03/2017. – 08/2017.
INA d.d. ZAGREB – MONTAŽA d.o.o. Izvođenje elektro radova na lokaciji MOLVE GOLA 160.000,00 kn 02/2017. – 03/2017.
PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. TURBOMEHANIKA d.o.o. Izvođenje elektro radova za potrebe rekonstrukcije i dogradnje kompresorske stanice na PSP Okoli 686.396,24 kn 01/2017. – 03/2017.
INA d.o.o. ING-GRAD d.o.o. Benzinska postaja Zadar – Put Murvice istok 229.000,00 kn 03/2017. – 06/2017.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje autopunilišta sa sustavom za dodavanje aditiva na Terminalu Omišalj 16.999.649,00 kn 02/2016. – 01/2017.
INA d.d. SCAN d.o.o. Rekonstrukcija vagon pretakališta u RNR Rijeka 2.720.550,00 kn 2016/2017.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Tehnozavod Marušić d.o.o. Nabavka opreme i materijala i izvođenje dijela radova za sustav vatrodojave, mjerenja, upravljanja i regulacije gašenja spremnika A-1520 i A-1522 1.818.638,95 kn 2016/2017.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Siemens d.d. Izvođenje elektro radova u sklopu projekta „proširenje postojećeg sustava za skladištenje sirove nafte na Terminalu Omišalj – III faza“ 17.247.000,00 kn 2016/2017.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. SIEMENS d.d. Isporuka, montaža i spajanje razdjelnika u sklopu projekta „Izgradnja podmorskog prijelaza naftovoda otok Krk – kopno“ 623.000,00 kn 2016/2017.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje interventnih elektromontažnih radova na elektroenergetskom sustavu Terminala Žitnjak tijekom 2016. i 2017. 449.940,00 kn 2016/2017.
INA d.d. MONTMONTAŽA OPREMA d.o.o. Izvođenje elektroenergetskih i MUR radova na sanaciji spremničkog prostora – spremnici 331-SA-025, 332-SS-126 i 332-SS-127 475.000,00 kn 2016/2017.
KRONOSPAN CRO d.o.o. IMR HAMBURG d.o.o. Montaža tehnološke opreme „kuhinje ljepila“ – preseljenje iz tvornice u Lapovu (SRB) u tvornicu u Bjelovaru 460.000,00 kn 2016.
HEP d.d. HEP PROIZVODNJA
d.o.o.
Zamjena reflektorske rasvjete u TE Rijeka 329.990,00 kn 2016.
LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o. SIEMENS d.d. Izvođenje elektro radova na Terminalu za skladištenje i pretovar tekućih tereta u Luci Ploče 2.000.000,00 kn 2016.
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. PALIR d.o.o. Rekonstrukcija i modernizacija sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda – Čakovec 359.043,79 kn 04/2016 – 01/2017.
CRODUX DERIVATI II d.o.o. MONTMONTAŽA-OPREMA d.o.o. Izvođenje elektroenergetskih radova na benzinskim postajama Janjče Istok i Janjče zapad 157.506,00 kn 2016./2017.
INA d.d. ING – GRAD d.o.o. Izvođenje radova na benzinskim postajama Rijeka-Škurinje i Jakovlje-zapad 260.000,00 kn

430.000,00 kn

2016.
INA d.d. ZAGREB MONTAŽA d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova za ugradnju kompresora kaptažnog plina u sklopu projekta „Optimizacija rada otpremne stanice Beničanci i mjerne stanice Beničanci-1“ 201.164,00 kn 2016.
HEP d.d. ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. Izvođenje elektroenergetskih radova na lokaciji izgradnje vrelovoda u Sisku u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Sisak 281.943,16 kn 2016.
PLINACRO d.o.o. TEMEX d.o.o. – MONTMONTAŽA ZAVARTEK d.o.o. Rekonstrukcija mjerno redukcijske stanice (MRS) Šenkovec u sklopu postojećeg plinskog čvora Šenkovec 194.642,04 kn 2016.
INA d.d. ING – GRAD d.o.o. Izvođenje radova na benzinskoj postaji Zadar – Put Murvice istok 206.000,00 kn 2015.
RI – PETROL d.o.o. RI – PETROL d.o.o. Izvođenje elektro radova na benzinskoj postaji Čavle 493.751,45 kn 2015.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. PALIR d.o.o. Izvođenje radova na objektu kontrolne zgrade pumpaone Terminala Sisak 229.879,12 kn 2015.
HEP d.d. HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE Rijeka Zamjena reflektorske rasvjete u TE Rijeka 348.810,00 kn 2015.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. TEHNOZAVOD MARUŠIĆ d.o.o. Sustav vatrodojave Terminala Omišalj – modernizacija sustava vatrodojave 1.612.150,25 kn 2015.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. SIEMENS d.d. Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje autopunilišta za dodavanje biodiesela, ukapljivanje naftnih para derivata, proširenje pumpne stanice i mjerenja zapunjenosti cjevovoda na Terminalu Omišalj 1.326.836,05 kn 2015.
PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. ING – GRAD d.o.o. Radovi na dogradnji postrojenja za skladištenje plina Okoli (PSP) 519.106,40 kn 2014.
INA d.d. ING – GRAD d.o.o. Izvođenje radova na benzinskoj postaji Staro Petrovo selo 390.000,00 kn 2014.
HEP d.d. MONTING d.o.o. Rekonstrukcija separacije zauljenih voda mazutnog gospodarstva i sanacija vagon istakališta za mazut u TE-TO Zagreb 170.000,00 kn 2014.
BRALA
NEKRETNINE d.o.o.
BRALA
NEKRETNINE d.o.o.
Izvođenje elektro radova na izgradnji benzinske postaje Brala u Zadru 639.791,65 kn 2013.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT d.d. Izvođenje radova sustava vatrodojave spremnika A.1514, A-1516 i A-1518 za sirovu naftu svaki volumena 80 000 m³ na Terminalu Omišalj 4.562.649,00 kn 2012/2013.
HEP d.d. HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE Rijeka Usluge preventivnog, redovnog i korektivnog elektro održavanja elektro postrojenja i elektroopreme tijekom 2012., 2013. i 2014.g. 4.448.540,00 kn 2012/2014.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. SIEMENS d.d. Izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene rezervoarskog prostora, elektroenergetika i mjerenje, upravljanje i regulacija autopunilišta Terminala Žitnjak 19.023.252,71 kn 2012/2013.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. HIDROCOMMERCE d.o.o. Građenje objekata, prateće infrastrukture i ugradnja opreme sustava alternativne opskrbe vatrogasnom vodom Terminala Sisak 2.027.891,79 kn 2012/2013.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. ZM MONTAG d.o.o. Izvođenje radova rekonstrukcije pretakališta vagoncisterni i ugradnja opreme na Terminalu Žitnjak 14.005.954,28 kn 2011/2014.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. MONTMONTAŽA d.d. Isporuka opreme, materijala i izvođenje radova na sustavu vatrodojave prilikom gradnje rezervoara s pripadajućom opremom i infrastrukturom na Terminalu Sisak 1.722.416,75 kn 2012/2013.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. SIEMENS d.d. Rekonstrukcija/dogradnja rezervoarskog prostora Terminala Sisak – faza 2 (elektroenergetika) 2.248.344,00 kn 2012/2013.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje radova na održavanju sustava vatrodojave autopunilišta na Terminalu Omišalj tijekom 2011. i 2012. godine 206.740,00 kn 2012.
HEP ESCO d.o.o. HEP ESCO d.o.o. Nadzorno-upravljački sustav za projekt energetske učinkovitosti na Adria Klub hotelu, Biograd na moru 79.941,01 kn 2012
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje elektroenergetskih radova i nabava materijala za napajanje i upravljanje motornim pogonima ventila na MS i BS Sotin 113.341,46 kn 2011.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje elektromontažnih radova otklanjanja nedostataka na postojećem elektroenergetskom sustavu Terminala Žitnjak 259.133,10 kn 2011.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje interventnih elektromontažnih radova na elektroenergetskom sustavu Terminala Žitnjak tijekom 2011. godine 102.870,00 kn 2011.
PLINACRO d.o.o. ZM MONTAG d.o.o. Izvođenje elektro i instrumentacijskih. radova na odvojnom plinovodu, Šibenik-Knin 2.862.974,31 kn 2011.
PLINACRO d.o.o. SCAN d.o.o. Izvođenje elektro i instrumentacijskih. radova na magistralnom plinovodu, dionice III, Gospić-Benkovac 2.145.200,23 kn 2011.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. GAMONT d.o.o. Izvođenje radova elektroenergetske infrastrukture na lokaciji Terminala Žitnjak 3.145.099,73 kn 2010/2011.
HEP d.d. HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE Rijeka Preventivno redovno i korektivno održavanje elektropostrojenja i elektro opreme, TE Rijeka 3.186.228,80 kn 2010/2011.
HEP d.d. SIEMENS d.d. Korektivno održavanje mjerno regulacijske opreme, TE Rijeka 900.000,00 kn 2010/2011.
HEP d.d. Pogon HE Senj Revizija blok transformatora 25 MVA u HE SKLOPE 523.504,00 kn 2010.
PLINACRO d.o.o. SCAN d.o.o. Izvođenje elektro i instrumentacijskih. radova na magistralnom plinovodu, dionice II, Josipdol-Gospić 1.666.973,46 kn 2010.
STSI d.o.o. STSI d.o.o. Elektro radovi na održavanju instalacija na benzinskim postajama INA-e, u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji 100.000,00 kn 2010.
STSI d.o.o. STSI d.o.o. Elektro radovi na održavanju instalacija i objekata za proizvodnju, preradu nafte i plina te prodaju – razne lokacije 1.000.000,00 kn 2010.
INA RAFINERIJA RIJEKA d.d. SIEMENS d.d. Izvođenje instrumentacijskih radova na objektu Hydrocracker Complex, Rijeka 750.000,00 kn 2010.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.. MONTMONTAŽA N.E.P. d.o.o. Izvođenje elektroenergetskih i instrumentacijskih radova generalnog remonta spremnika 3200 m³ i 5000 m³ , Zagreb 2.052.853,35 kn 2010.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. ZM MONTAG d.o.o. Izvođenje elektro i instrumentacijskih radova na reverzibilnom transportu nafte  Sisak – Omišalj – Urinj 2.021.790,65 kn 2010.
HEP d.d. HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektrolika Gospić Izvođenje radova na rekonstrukciji TS 10/0,4 kV – pogon Karlobag, Karlobag 379.934,22 kn 2009.
CRODUX d.o.o. MONTMONTAŽA  N.E.P. d.o.o. Izvođenje elektro i instrumentacijskih radova na terminalu za skladištenje i otpremu UNP-a, Sv. Križ Začretje 14.690.092,76 kn 2009.
INA d.d. SIEMENS d.d. Izvođenje elektro radova na objektu INA Izomerizacija, Sisak 923.000,00 kn 2009.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Izvođenje elektro radova na instalacijama za daljinsko upravljanje pumpama linija za ukrcaj, Zagreb 1.276.499,79 kn 2009.
STSI d.o.o. STSI d.o.o. Pružanje konzalting usluga tehničkog nadzora iz područja instrumentacije i elektrike Panex, Bjelorusija 922.270,00 kn 2009.
GE International, Inc. Two Corporate Drive, Connecticut, USA PHB AUTOMATIZACIJA d.o.o. Izvođenje elektro radova na montaži plinske turbine bloka L, TE – TO Zagreb 1.173.500,00 kn 2009.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. SIEMENS d.d. Izvođenje elektro i instrumentacijskih radova na modernizaciji naftovoda Janaf, Virje, Dobra, Melnice i Omišalj 1.944.450,00 kn 2009.
HEP d.d. HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE Rijeka Preventivno redovno i korektivno održavanje elektro postrojenja i opreme 1.953.279,00 kn 2009.
HEP d.d. HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE Rijeka Preventivno redovno održavanje elektro postrojenja i opreme 943.620,00 kn 2008.
HEP d.d. HEP Proizvodnja d.o.o. Pogon TE Rijeka Korektivno održavanje elektro postrojenja i opreme, TE Rijeka 770.660,00 kn 2008.
HEP d.d. KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.d. Isporuka i montaža elektro opreme SN/NN razvodnih postrojenja – blok L, TE – TO Zagreb 8.539.935,78 kn 2008/2009.
NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE d.o.o. NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE d.o.o. Prenamjena spremnika T-06 i
T-04 s izradom instalacije nadzora i upravljanja na auto i vagonistakalištu naftnih derivata, Ploče
636.620,50 kn 2008.
HEP d.d. HEP operator distribucijskog područja d.o.o. ZAGREB Izvođenje radova rekonstrukcije SDV TS 35/10 kV – Brod III, Slavonski Brod 2.196.762,80 kn 2008.
PROplin d.o.o. PROplin d.o.o. Izvođenje radova na sustavu dojave požara, Slavonski Brod 1.390.162,87 kn 2008.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Elektro i instrumentacijski radovi na rekonstrukciji autopunilišta, Omišalj 12.885.057,91 kn 2008.
CONSTRUCTION PROMEC INC. MONTMONTAŽA d.d. Izvođenje elektromontažnih i instrumentacijskih radova,

Mc Murray, Canada

2.994.117,02 kn 2008.
ZVIJEZDA d.d. ZM MONTAG d.o.o. Izvođenje elektroinstalacija u pogonima hidrirnice i rafinerije tvornice ulja, Zagreb 1.835.012,25 kn 2008.
HEP d.d. HEP operator distribucijskog područja d.o.o. – Elektrolika Gospić Prilagodba transformatorskih stanica pogonskog ureda Novalja za priključak na 20 kW srednjenaponsku mrežu, Novalja 4.656.069,10 kn 2008.
GAVRILOVIĆ d.d. SIEMENS d.d. Radovi na TS 35/10(20) kV, Petrinja 199.000,00 kn 2008.
NAUTICA VUKOVAR  d.o.o. MONTMONTAŽA d.d. Izgradnja auto i vagon istakališta diesel goriva s pratećim instalacijama, Vukovar 1.172.630,78 kn 2008.
CENCO REFINING COMPANY MONTMONTAŽA – INŽENJERING d.o.o. Izrada dokumentacije izvedenog stanja na postrojenju Cenco Refinery, LA 1.745.189,50 kn 2007/2008.
PROplin d.o.o. PROplin d.o.o. Popravak i zamjena sustava za dojavu požara, Zagreb 1.278.672,99 kn 2007.
TIFON d.o.o. MONTMONTAŽA  N.E.P. d.o.o. Elektroinstrumentacijski radovi na izgradnji Benzinske postaje Jankomir, Zagreb 1.008.872,11 kn 2007.
PROplin d.o.o. PROplin d.o.o. Zamjena kompletnih elektroenergetskih instalacija punionice plinskih boca, Metković 288.114,76 kn 2007.
TIFON d.o.o. MONTMONTAŽA  N.E.P. d.o.o. Elektroinstrumentacijski radovi na izgradnji Benzinske postaje Samobor, Samobor 936.271,45 kn 2007.
TIFON d.o.o. MONTMONTAŽA  N.E.P. d.o.o. Elektroinstrumentacijski radovi na izgradnji Benzinske postaje Kolan, Novalja 890.544,64 kn 2007.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. SIEMENS d.d. Sustav nadzora i upravljanja zračne zavjese na Terminalu Omišalj 2.070.000,00 kn 2007.
HEP d.d. HEP Proizvodnja,
TE Pogon Kostrena
Korektivno održavanje mjerno regulacijskih uređaja pogona TE Rijeka 995.106,25 kn 2007.
HEP d.d. HEP Proizvodnja,
TE Pogon Kostrena
Preventivno redovno održavanje elektro postrojenja TE Rijeka 943.620,00 kn 2007.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Sustav automatske dojave požara, TE Omišalj 1.570.506,60 kn 2006.
HEP d.d. HEP Proizvodnja,
TE Pogon Kostrena
Korektivno održavanje mjerno regulacijskih uređaja, TE Rijeka 878.862,50 kn 2006.
HEP d.d. HEP Proizvodnja,
TE Pogon Kostrena
Korektivno održavanje elektro opreme, TE Rijeka 764.445,00 kn 2006.
ZOV d.o.o. SIEMENS d.d. Izvođenje elektro radova na srednjenaponskom priključku centralnog uređaja pročišćivača otpadnih voda CUPOV, Zagreb 1.570.506,60 kn 2006.
GAVRILOVIĆ d.d. GEO – ING d.o.o. Izvođenje elektro radova na kogeneracijskom postrojenju na bazi plinskih motora, Petrinja 760.985,25 kn 2005.