INEL – MONTAŽA pružila cjelovitu podršku u području Ex zaštite na postrojenjima PLIVA Hrvatska d.o.o.

Klasifikacija prostora, detaljni pregled Ex opreme i izvođenje radova održavanja te analiza projektne dokumentacije na postrojenjima PLIVA Hrvatska d.o.o.

INEL – MONTAŽA d.o.o. je tijekom ove godine na postrojenjima PLIVA Hrvatska d.o.o. (na lokacijama u Zagrebu i Savskom Marofu) provela niz aktivnosti u području Ex zaštite, pruživši tako korisniku cjelovitu podršku u ovom području.

U sklopu ugovorenih i obavljenih aktivnosti, između ostalog, na više postrojenja proveden je postupak klasifikacije prostora prema normi HRN EN 60079-10-1 za zapaljive plinove i pare te prema normi HRN EN 60079-10-2 za zapaljive prašine.
Nakon klasifikacije prostora obavljeni su i detaljni pregledi električnih uređaja i instalacija prema normi HRN EN 60079-17. Po obavljenim pregledima provedene su i potrebne aktivnosti održavanja Ex opreme i instalacija. Također su provedeni i pregledi neelektričnih uređaja i instalacija.

Kako prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07) podliježu tehničkom nadgledanju od strane Ministarstva unutarnjih poslova – Sektora za eksplozivne atmosfere, INEL – MONTAŽA je pružila korisniku i podršku u pripremi za provedbu spomenutog tehničkog nadgledanja.

Tako su u sklopu pripremnih aktivnosti, uz već ranije spomenute detaljne preglede i aktivnosti održavanja, provedene i analize raspoložive tehničke dokumentacije koja je, gdje je to bilo potrebno, dodatno dopunjena analizama samosigurnih strujnih krugova, izračunima struja kratkog spoja i zemljospoja, ocjenom primijenjenih električnih zaštita i sl.
Također su „pribavljene“, na web stranicama proizvođača dostupne, EU Izjave o sukladnosti, tipni certifikati i sl. za ugrađene Ex uređaje.

O svim provedenim aktivnostima INEL – MONTAŽA je izradila odgovarajuću dokumentaciju, kao što su elaborati klasifikacije prostora, izvješća o provedenim pregledima i održavanjima, proračuni struja kvara, analiza parametara samosigurnosti i sl., čime je doprinijela pripremi postrojenja i tehničke dokumentacije za tehničko nadgledanje MUP-a te korisniku dala detaljan uvid u stanje Ex zaštite postrojenja.